Language: ENG SWE

Årsstämma 2017

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Hotell Öresund, Selma Lagerlöfs väg 4, Landskrona.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 27 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast torsdagen den 27 april 2017.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på denna sida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 27 april 2017 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

Kallelse:

 Kallelse till årsstämma

Handlingar:

Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisning:

Årsredovisning 2016

Fullmakt:

Fullmaktsformulär