Language: ENG SWE

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15, Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare att delta även vid en kort presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

 RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,

dels    anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast torsdagen den 26 april 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer samt personnummer (organisationsnummer).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 26 april 2018. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls i dokumentsektionen på denna websida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per torsdagen den 26 april 2018 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

Dokument

Kallelse och övriga dokument finns tillgängliga på denna sida så snart de publicerats.

Kallelse
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 
Revisorernas yttrande om ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Presentation av föreslagna styrelsemedlemmar
Årsredovisning

Fullmakt:

Fullmaktsformulär