Language: ENG SWE

Extra bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2017 kl. 11.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, Stockholm.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av att Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”), som innehar omkring 14,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i nedan föreslagen dagordning.

Rätt till deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 augusti 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast fredagen den 11 augusti 2017. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på denna sida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 augusti 2017 och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum. Registreringen kan vara tillfällig.

Dokument:

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt:

Fullmaktsformulär