Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Årsstämman väljer en revisionsfirma som utses för en period om 1 år åt gången. 

Revisorerna granskar årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning, samt arbetar efter en revisionsplan som fastläggs i samråd med revisionsutskottet. I samband med revisionen rapporterar revisorerna sina iakttagelser till företagsledningen för avstämning samt därefter till revisionsutskottet. Avrapporteringen till revisionsutskottet sker dels efter det att revisionen av förvaltningen och granskningen av det så kallade hard-close bokslutet avslutats, dels i samband med att årsredovisningen ska fastställas. 

Revisorerna träffar styrelsen i sin helhet en gång per år, vid styrelsemötet i februari, då revisorerna avrapporterar sina iakttagelser direkt till bolagets styrelse utan närvaro av VD och finansdirektör. Minst en av revisorerna deltar slutligen vid årsstämman där de redogör för den genomförda revisionen och sammanfattar sin rekommendation i revisionsberättelsen till aktieägarna.

Bolagsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Magnus Willfors .

Kontakta Investor Relations

Catharina Paulcén SVP Corporate Communications Telefon: 0418-476157 Mobil: 0703-55 47 04 E-post