Language: ENG SWE

Styrelsens utskott

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, representerande de till röstetalet största ägarna baserat på aktieinnehaven omedelbart föregående offentliggörande av valberedningens sammansättning.