Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Fem år i siffror

MSEK om ej annat anges  2017  2016 2015 2014 2013
           
RESULTATRÄKNING          
Nettoomsättning 4 462 4 374  4 777 4 380 3 920
Kostnad för sålda varor -3 237 -3 155  -3 418 -3 142 -2 827
Bruttoresultat 1 225 1 219  1,359 1,238 1,093
Försäljnings-, admin- och prod.utv. kostnader -955 -950  -942 -857 -839
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -121 -65  -92 -148 -101
Rörelseresultat 149 204  325 233 153
Rörelseresultat exkl. engångsposter 292 291  444 408 281
Finansiella poster -20 -39  -54 -28 -43
Resultat före skatt 129 165  271 205 110
Skatt -50 -74  -80 -98 -72
Årets resultat 79 91  191 107 38
           
BALANSRÄKNING          
Anläggningstillgångar  1349 1 306  1 177 1 148 1 047
Omsättningstillgångar 1 729 1 751  1 678 1 788 1 439
Summa tillgångar 3 078 3 057  2 855 2 936 2 486
           
Eget kapital 1 395 1 374  1 407 1 278 1 152
Långfristiga skulder 775 757  692 718 728
Kortfristiga skulder 908 926  756 940 606
Summa eget kapital och skulder 3 078 3 057  2 855 2 936 2 486
           
KASSAFLÖDE          
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
262 238  349 356 249
Kassaflöde från den löpande verksamheten 173 256  220 435 282
Kassaflöde från investeringsverksamheten -231 -222  -174 -151 -71
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 -52  -179 -216 -230
Årets kassaflöde -93 -18  -133 68 -19
           
NYCKELTAL          
Rörelsemarginal, exkl engångsposter, % 6.5 6.6  9,3 9,3 7,2
Rörelsemarginal, % 3.3 4.7  6,8 5,3 3,9
Resultat per aktie, före och
efter utspädning, SEK
1.67 2.00  4,28 2,32 0,80
Eget kapital per aktie, SEK 30.98 30.63  31,46 28,48 26,06
Kassaflöde, löpande verksamhet
per aktie, SEK
2.94 5.8  4,99 9,84 6,38
Utdelning, SEK 0.55 0.00  2,00 3,00 2,00
Börskurs, SEK 87.25 116.5  79,50 101,75 60,00
Avkastning på sysselsatt kapital,
exkl. engångsposter, % (1)
13.3 13.8  21,7 21,4 14,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % (1) 6.8 9.7  15,9 12,2 7,8
Avkastning på eget kapital, % 5.4 6.5  14,1 8,7 3,1
Soliditet, % 45 45  49 44 46
Nettoskuldsättningsgrad, % 42 36  24 21 33
Externa investeringar 218 222  174 147 94
F&U, % 4.0 3.5  3,6 3,4 3,5
Antal anställda 2 176 2,045  2 140 2 235 2 135

 
1) Rullande 12 månader

 

Kontakta Investor Relations

Catharina Paulcén SVP Corporate Communications Telefon: 0418-476157 Mobil: 0703-55 47 04 E-post