Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Haldex strategi baseras på en affärsmodell där värdeskapande för människa och miljö är lika viktigt som tillväxt och lönsamhet. Det skapar ett hållbart och framgångsrikt företag på kort och lång sikt.

TILLVÄXT

undefined

Tillväxt skapar stordriftsfördelar, vilket är avgörande för ett företag som Haldex, som gör stora investeringar i produktutveckling
varje år. Haldex ska organiskt växa snabbare än marknaden. Marknadstillväxten viktas per region och kundkategori baserat på
Haldex volym för att uppnå jämförbara siffor. Under 2016 minskade Haldex omsättning med 9 procent medan marknaden minskade med cirka 4 procent.

RÖRELSEMARGINAL

undefined

Tillväxt utan lönsamhet är inte värdeskapande. Lönsamhet skapar förutsättningar för att kunna investera i projekt med syfte att ytterligare förbättra produktutbudet, stärka marknadsorganisationen och skapa utrymme för innovation. Målsättningen är att uthålligt nå en rörelsemarginal på 10 procent eller mer. Målsättningen är att nå denna nivå även under perioder då konjunkturen är svag. Under 2016 uppnåddes 6,6 procents marginal vilket främst är kopplat till volymminskningen. Den underliggande kostnadsstrukturen är god.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD

undefined

En låg nettoskuldsättningsgrad betyder en stark balansräkning. Det ger oss utrymme att göra förvärv samt investera i framtidsprojekt. Målet är att netto-skuldsättningsgraden ska understiga 1. Det är ett mål vi uppnått under ett flertal år, inklusive 2016.

UTDELNING

undefined

Avkastningen till aktieägare ska vara stabil och förutsägbar. Vår utdelningspolicy säger att en tredjedel av den årliga nettovinsten över en konjunkturscykel ska lämnas i utdelning. 2016 blev ett speciellt år i och med budsituationen. En utdelning hade avräknats mot budpriset och det fanns därför ingen anledning att rekommendera en utdelning för detta året.

MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Haldex hållbarhetsvision är att bidra till samhället genom att, med sina produkters prestanda och optimering av resurser, förbättra fordonens säkerhet och effektivitet. Tre områden identifierades som centrala för att göra verklig skillnad – säkerhet, etik och miljö.

Det säkra Haldex

Vi har en nollvision för olyckor. Med programmet ”Saftey #1” arbetar vi systematiskt med att förebygga olyckor och incidenter genom utbildning, säkrare arbetsmiljöer och förändrade attityder.

Det etiska Haldex

Vi har nolltolerans mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering. Våra leverantörer utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att de ansluter sig till tillämpliga delar av vår upp- förandekod. Genom att främja gemensamma värderingar inom hela leverantörsledet vill vi bidra till ett bättre samhälle. Våra medarbetare ska regelbundet genomgå utbildning i Haldex uppförandekod.

Det gröna Haldex

Avkastningen till aktieägare ska vara stabil och förutsägbar. Vår utdelningspolicy säger att en tredjedel av den årliga nettovinsten över en konjunkturscykel ska lämnas i utdelning. Det är en målsättning vi uppnått och som vi har som ambition att fortsätta med. Med en långsiktigt ökad vinstmarginal vill vi att delar av vinsten ska komma våra ägare till godo, medan resten återinvesteras i framtidsprojekt.