Language: ENG SWE

Offentligt uppköpserbjudande

Summering

Tre offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i Haldex har annonserats, varav två har återkallats. Ett giltigt bud återstår:

  • Knorr-Bremses bud på 125 kr per aktier (tidigare 110 kr per aktie).
  • Aktiemarknadsnämnden har gett tillstånd att förlänga acceptfristen.
  • Acceptfristen löper till den 26 september, 2017.
  • Aktiemarknadsnämnden medger att acceptfristen avbryts före den 26 september om relevanta myndighetstillstånd har erhållits tidigare.

Haldex styrelses rekommendation

Haldex styrelse har släppt ett flertal pressmeddelanden med kommentarer och rekommendationer då buden höjts i flera omgångar. Den 8 november meddelade Haldex styrelse att om och när Knorr-Bremse offentliggör att dess villkor om erhållande av godkännanden och tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter på för Knorr-Bremse acceptabla villkor antingen uppfyllts eller frånfallits, rekommenderar styrelsen erbjudandet.

Styrelsens understryker att osäkerheten relaterad till Knorr-Bremses erbjudande kvarstår:

  • Det föreligger en väsentlig risk för att Knorr-Bremses erbjudande blir föremål för en utdragen granskningsprocess hos relevanta konkurrensmyndigheter som kan pågå längre än sex månader och är störande för Haldex verksamhet.
  • Det finns en betydande osäkerhet om erbjudandet alls kan fullföljas, bland annat med hänsyn till att konkurrensmyndigheterna kan ställa krav på avyttringar eller andra åtaganden som inte kommer vara acceptabla för Knorr-Bremse.
  • Erbjudandet innehåller inte några åtaganden från Knorr-Bremse i förhållande till den regulatoriska processen.

Tillägg från arbetstagarledamöterna
Arbetstagarledamöterna vill tillägga följande. Vi ifrågasätter inte ovan avgivna rekommendation till Haldex aktieägare, men vill erinra om den väsentliga risk för Haldex verksamhet och dess anställda som är förknippad med Knorr-Bremses erbjudande. Osäkerheten under en långvarig konkurrensrättslig prövningsperiod är givetvis störande för bolagets verksamhet. Vi är dock övertygade om att våra dedikerade Haldex-kollegor runtom i världen kommer att fortsätta att göra sitt yttersta för att infria alla kunders behov, såväl existerande som framtida. Knorr-Bremse är likväl en betydande konkurrent till Haldex och det är inte osannolikt att en integration av de två verksamheterna skulle ha en negativ inverkan på Haldex verksamhet och dess anställda. Knorr-Bremse har vidare inte adresserat den betydande risken för att konkurrensmyndigheter begär avyttringar eller andra åtaganden för att godkänna slutförandet av Knorr-Bremses erbjudande och vilken inverkan sådana åtaganden skulle kunna ha på Haldex verksamhet och dess anställda. Vi anser därför att Knorr-Bremses erbjudande kan ha en negativ inverkan på Haldex verksamhet, oavsett om det genomförs eller inte.

Aktieägare som tidigare accepterat ett lägre bud från Knorr-Bremse kommer automatiskt att få det högre priset per aktie.

Acceptansnivå för Knorr-Bremses bud

Den 7 december offentliggjorde Knorr-Bremse att aktieägare motsvarande 86,1% av aktierna har accepterat budet.

Dokument, länkar och övrig information relaterat till offentliga uppköpserbjudanden på Haldex:

Knorr-Bremses höjda bud:

 

Äldre dokument relaterade till återkallade bud

Knorr-Bremses ursprungsbud:

ZFs höjda bud (återkallat):

ZFs ursprungsbud (återkallat):

SAF-Hollands bud (återkallat):