Language: ENG SWE
Välj region
Koncerninformation English Svenska

Hållbar verksamhet

Haldex hållbarhetsambitioner visar vilket sorts företag vi vill vara. Inom många delar av koncernen har vi länge arbetat med hållbarhetsfrågor, medan det i vissa länder inom Haldexkoncernen är en nyare företeelse. Ett stort framsteg är att detta arbete idag är strukturerat och organiserat på global basis.

Hållbarhetsmål

Haldex hållbarhetsarbete bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact-initiativ, Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer för arbetsrätt samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Under slutet av 2013 höjde vi våra ambitioner vad gäller samhällsansvar. En ny funktion som rapporterar direkt till koncernledningen inrättades. Första uppgiften var att undersöka hur det såg ut på Haldex lokala anläggningar. Mycket bra saker gjordes redan som en integrerad del av det dagliga arbetet, men det var då inte harmoniserat på global nivå.

Haldex hållbarhetsvision är att bidra till samhället genom att, med sina produkters prestanda och optimering av resurser, förbättra fordonens säkerhet och effektivitet. Det skapar de bästa, hållbara värdena för kunder, aktieägare och medarbetare. Tre områden identifierades som centrala för att göra verklig skillnad och inom dessa tre områden har vi arbetat fram globala
mål – Det säkra Haldex, Det etiska Haldex och Det gröna Haldex.

Det säkra Haldex

Haldex har ett gemensamt, globalt program kring säkerhet som kallas Safety#1, det vill säga säkerhet är första prioritet. Vi har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen. För att nå dit arbetar vi med säkrare miljöer, utbildning och förändrade attityder. Under devisen ”Om du inte kan göra det säkert, gör det inte alls!” har ett globalt säkerhetsarbete pågått sedan 2014.
Utbildning av all personal inom produktion har skett under 2015. Gemensamma globala riktlinjer för besökare samt informationsmaterial har tagits fram. Nya sätt att mäta har införts under 2015, exempelvis mer nyanserad mätning av små incidenter som ofta är ett varningstecken på att en allvarligare olycka kan ske. Det är även viktigt att förstärka positiva beteenden och visa att det är viktigt att rapportera in alla incidenter, även om de kan kännas obetydliga.

Haldex definierar en olycka som en skada som ledde till mer än två timmars frånvaro, vilket är en striktare definition än vad som vanligtvis används. En incident definieras som en händelse som skulle kunna resultera i en olycka.

Nyckeltal - Säkerhet

   2016 2015  2014
Antal incidenter per miljon arbetade timmar 156,0  107,6 -
Antal olyckor per miljon arbetade timmar 8,8  8,9 10,7

 

Det etiska Haldex

Haldex har nolltolerans mot mutor, korruption, barnarbete och diskriminering. Sedan 2015 har vi en omarbetad uppförandekod som samtliga medarbetare blir utbildade i samt skriver under att de har förstått och vill följa. Haldex uppförandekod är baserad på våra tre värderingar. Ett syfte med denna indelning är att visa att du kan inte reglera och dokumentera alla upptänkliga situationer. Inom många områden måste sunda
värderingar vara vägledande.

Inom värderingen ”Kunderna först” täcks områden som mutor, korruption, gåvor, intressekonflikter, konkurrenssituationer, affärskritisk information och representation. Inom värderingen ”Respekt för individen” handlar uppförandekoden om en bra arbetsplats med respekt för medarbetares privatliv, inga oskäliga arbetsvillkor (inklusive barnarbete), nolltolerans för diskriminering och trakasserier samt samma möjligheter oavsett kön, religion, sexuell läggning, geografiskt ursprung, ålder eller fysiska/mentala svårigheter. Slutligen täcker värderingen ”Passion för excellens” områden som säkerhet och miljö, inklusive drogrelaterade problem och våld på arbetsplatsen.

Våra leverantörer utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att de ansluter sig till tillämpliga delar av vår uppförandekod. Under 2015 lanserade Haldex ett utvecklingsprogram för leverantörer, med syfte att höja kvaliteten hos underleverantörerna i form av gemensamma projekt där både Haldex och leverantören drar nytta av resultatet. Dessa projekt pågår under många månader för att verkligen få leverantören att inse fördelarna med ett förändrat arbetssätt.

Nyckeltal - etik

   2016 2015 2014
Andel medarbetare som utbildats
i Uppförandekoden
99,5 99,5 -

 

Det gröna Haldex

Miljöområdet är en stor och viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Med åtta produktionsanläggningar samt ett antal restaureringsanläggningar får Haldex hantering av miljöfrågor märkbara effekter. Samtliga produktionsanläggningar i världen har ISO 14001-certifierade miljöledningssystem som ett minimikrav.

Systematiska program finns på plats för att utnyttja resurser effektivt och eliminera resursslöseri. Under 2014 påbörjades det omfattande arbetet med att kartlägga samtliga enheters miljöpåverkan. Under 2015 har arbetet fortsatt med att få fram en global sammanställning av resursutnyttjandet, samt konkreta mål för hur resursutnyttjandet ska minskas. En ”Green Performance map” per producerande enhet har tagits fram. Det är en kartläggning av hur mycket material, energi och övriga resurser som anläggningen tillför samt hur mycket utsläpp och avfall som anläggningen lämnar ifrån sig. Fakta om resursanvändning och utsläpp inom cirka 30 olika har områden samlas in. Vid analys av datan har Haldex kommit fram till att CO2-utsläpp samt materialeffektivitet är de viktigaste nyckeltalen att följa upp samt sätta upp mål för.

En lika viktig del av miljöarbetet rör vår produktutveckling. Som del av utvecklingsprocessen finns miljö- och hållbarhetsaspekten med som en parameter att ta hänsyn till. Under år 2015 har detta formaliserats genom att en miljömässig livscykelanalys läggs in tidigt i projektet som ett formellt
beslutssteg när produkter förändras eller nyutvecklas. Hur våra kunder påverkar miljön när de använder produkterna är minst lika viktigt som hur vi påverkar miljön när produkten tillverkas.

Haldex miljöpolicy (pdf på engelska) innehåller principer och miljöinitiativ, och inkluderar centrala aspekter för Haldex och dess intressenter.

Nyckeltal - miljö

   2016 2015  2014 
Materialeffektivitet, %  93  93  -
CO2-utsläpp, ton 27 414 33 490  22 510 (1)
Andel leverantörer som uppfyller ISO 14001, % 41 34 31

(1) Fem av åtta produktionsanläggningar rapporterade denna siffra år 2014.

Haldex intressenter

Ett första steg i hållbarhetsarbetet är att analysera och identifiera vilka företagets olika intressenter är och vad de vill uppnå. Bland Haldex olika intressenter har fem grupper identifierats som särskilt viktiga: aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer och samhället vi verkar i.

Aktieägare

Som företag är det övergripande målet att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Det gör vi genom att kombinera en hållbar verksamhet med omsättningstillväxt och ökad lönsamhet. En stabil och förutsägbar utveckling med så lite osäkerhet och risk som möjligt är att föredra. Hållbarhetsfrågor har även blivit ett sätt att attrahera investerare, vilket är viktigt för att få en stabil ägarbas och långsiktigt kunna säkra kapitaltillförsel.

Kunder

Ett bra hållbarhetsarbete stärker kundrelationerna och vårt erbjudande. Kunderna vill samarbeta med trovärdiga leverantörer som har kontroll på sin verksamhet och som kan hjälpa dem att uppfylla sina egna hållbarhetsmål. Ett högklassigt hållbarhetsarbete stärker dessutom ett varumärkes identitet och skapar långsiktigt värde. Genom att investera i resurseffektivitet minskar både miljöpåverkan och kostnader. Ett närliggande område som är mycket viktigt för Haldex är kvalitet. Hållbarhet och kvalitet är nära sammankopplade eftersom långsiktiga, kostnads- och resurseffektiva lösningar eftersträvas. Kunder efterfrågar även flexibilitet och hög service från kunniga representanter för Haldex.

Medarbetare

Haldex medarbetare ska erbjudas en säker arbetsplats där de kan utvecklas i sin yrkesroll och som ledare. Varje individ ska förstå hur han eller hon bidrar till att uppnå Haldex vision om en värld med säkrare fordon, vilket i sin tur skapar motivation och engagemang. Att arbeta i ett hållbart företag stärker dessutom medarbetarnas stolthet. Bra arbetsförhållanden och marknadsmässig finansiell kompensation är en självklarhet. Med allt hårdare konkurrens om kompetent och erfaren arbetskraft vill våra medarbetare känna att de gör skillnad samt bidrar till att skapa en bättre värld. Etik och värderingar blir därmed en mycket viktig faktor för att kunna rekrytera topptalanger.

Leverantörer

Att ha en bra relation med sina leverantörer skapar ömsesidigt värde för Haldex och för leverantören. Långsiktiga relationer och finansiell stabilitet är bra för båda parter. Etik och moral i leverantörsrelationen är av yttersta vikt för att skapa en sund konkurrenssituation. Haldex kan även bidra genom att uppmuntra och belöna bra arbetsförhållanden samt hög kvalitet i leverantörsledet.

Samhälle

Haldex är en viktig arbetsgivare i många regioner där vi verkar. Vi bidrar till den lokala ekonomin med arbetstillfällen och via betalning av skatter inom område som till exempel inkomstskatt, mervärdesskatt, pensionsavgifter, energiskatter och tull. Haldex vill ge tillbaka till de samhällen där bolaget har verksamhet, genom att exempelvis stötta lokala utvecklingsprojekt, ungdomsengagemang, utbildningar och miljösatsningar.